Blog > Komentarze do wpisu
Kryminologia, wiktymologia, prawo dla seniorów

okładka książki

Karol Sławik

Prawno-kryminalistyczne środki przeciwdziałania zagrożeniom

(zwłaszcza osób starszych)

ISBN 978-83-7507-116-0

[Format B5, 237 stron, bibliografia, dokumenty]

Monografia naukowa, akademicki podręcznik kryminologii i praktyczny poradnik prawny w jednym nowoczesnym opracowaniu.

Ze wstępu

Obszerne piśmiennictwo prawno–kryminologiczne, kryminalistyczne i wiktymologiczne — jak dotąd — jest niezwykle ubogie, jeśli chodzi o problematykę związaną ze starością. W kręgu zainteresowania tych nauk pozostają najczęściej nieletni i młodociani oraz dojrzali sprawcy przestępstw i ich ofiary. Mają już swoją literaturę prawno–kryminologiczną kobiety — sprawczynie przestępstw. Natomiast poza większym zainteresowaniem pozostają osoby starsze i zniedołężniałe — tak jakby nie były nigdy żadnymi ofiarami albo nie dokonywały żadnych przestępstw. [...]

Zamysłem autora tej pracy jest więc nie tylko ukazanie sytuacji starego człowieka we współczesnym społeczeństwie, ale i wyczulenie go na przestępczość i związane z tym liczne zagrożenia. Udzielenie mu podstawowych informacji co do możliwości uniknięcia szeregu niebezpieczeństw. Wreszcie — wskazanie, jakie służą mu prawa i jak powinien być traktowany w sytuacji, gdy stał się ofiarą bezprawnego zamachu. [...]

SPIS TREŚCI

Od autora

Rozdział I. Starość w społeczeństwie

1. Podstawowe określenia

2. Krótkie wątki o starości i śmierci w kilku wyznaniach

3. Sytuacja demograficzna Polski

4. Starość

5. Starsi ludzie w wybranych obszarach życia społeczno–ekonomicznego

Rozdział II. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego

1. Podstawowe pojęcia

2. Objawy przestępczości i innych zjawisk patologicznych w Polsce

3. Pokrzywdzeni — ofiary działań przestępczych

4. Skuteczność ścigania karnego — wykryci sprawcy

5. Realne zagrożenia a poczucie bezpieczeństwa

6. Przewidywane zagrożenia kryminalne

Rozdział III. Szczególne zagrożenia osób w podeszłym wieku

1. Zjawisko przymusu i przemocy

2. Formy przemocy

3. Typy przestępstw i wykroczeń

4. Śmierć i lęki przed nią

Rozdział IV. Prawno–kryminalistyczna problematyka

ujawniania przestępstw i wykrywania ich sprawców

1. Rola prawa karnego, kryminalistyki i kryminologii

2. Źródła wiadomości o przestępstwie — zawiadomienie pokrzywdzonego

3. Źródła i środki dowodowe w procesie karnym

4. Klasyfikacja czynności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

5. Poszukiwanie i wykorzystywanie śladów dowodowych — oględziny

5.1. Ślady

5.2. Oględziny miejsca

5.3. Oględziny i badania osób żywych

5.4. Oględziny, otwarcie, ekshumacja zwłok

5.5. Oględziny rzeczy

5.6. Inne podobne czynności

5.7. Wykorzystanie wyników oględzin i innych podobnych czynności

6. Wybrane zagadnienia z psychologii kryminalistycznej

6.1. Uwagi ogólne

6.2. Psychologia kryminalistyczna

6.3. Formowanie się zeznań i wyjaśnień

6.4. Podstawowe informacje o przesłuchaniach osób

6.4.1. Świadek

6.4.2. Podejrzany (oskarżony)

6.4.3. Wykorzystanie śladów pamięciowych w innych (podobnych) czynnościach

7. Biegli i ich ekspertyzy

7.1. Biegły

7.2. Ekspertyzy i inne badania

7.2.1. Daktyloskopijne

7.2.2. Cheiloskopijne

7.2.3. Otoskopijne

7.2.4. Rękawiczek

7.2.5. Uzębienia

7.2.6. Mechanoskopijne

7.2.7. Traseologiczne

7.2.8. Broni palnej i amunicji oraz śladów jej użycia

7.2.9. Dokumentów — pisma, treści języka, druku, wydruków i pieczęci

7.2.10. Sprzętu fotograficznego i jego wytworów

7.2.11. Biologiczne

7.2.12. Mikrośladów

7.2.13. Fizykochemiczne

7.2.14. Fonoskopijne

7.2.15. Termoskopijne

7.2.16. Osmologiczne

7.2.17. Śladów emocjonalnych

7.2.18. Antropologiczne i antropometryczne

7.2.19. Psychiatryczne i psychologiczne

7.2.20. Analiza modus operandi

7.2.21. Inne środki i metody badań

8. Wersja kryminalistyczna (śledcza)

9. Zatrzymanie osoby

10. Zakończenie postępowania przygotowawczego (dochodzenia — śledztwa)

11. Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Rozdział V. Inne działania mające na celu dochodzenie praw

pokrzywdzonego

1. Powództwo cywilne w procesie karnym

2. Zobowiązanie skazanego do naprawienia szkody

3. Powództwo w procesie cywilnym

Rozdział VI. Pomoc ofiarom w sytuacjach kryzysowych

1. Pomoc psychologiczna

2. Łagodzenie skutków przestępstwa

Rozdział VII. Zasadnicze problemy zapobiegawcze

Literatura (uzupełniająca)

Wybrane źródła prawa

Aneks

szczegółowy opis on-line

niedziela, 14 listopada 2010, semper_pl

Polecane wpisy